Plan lekcji

Na skróty

Egzamin zawodowy

O egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

‎Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W naszej szkole przeprowadzane są następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • M.12 Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechatronik (symbol zawodu 311410)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechanik lotniczy (symbol zawodu 315317)

 • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik awionik (symbol zawodu 315316)

 • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

 

Technik mechanik (symbol zawodu 311504)

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Zasadnicza szkoła zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)

Mechanik motocyklowy (symbol zawodu 723107)

 • M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (pod koniec klasy trzeciej)

Monter mechatronik (symbol zawodu 742114)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)

 

Materiały do egzaminów 

 Technik pojazdów samochodowych

 

Technik mechatronik

 

Technik mechanik lotniczy

 

Technik mechanik

 

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

 

ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb