Egzamin zawodowy

O egzaminie

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie.

„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

‎Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W naszej szkole przeprowadzane są następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • M.12 Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechatronik (symbol zawodu 311410)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik mechanik lotniczy (symbol zawodu 315317)

 • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Technik awionik (symbol zawodu 315316)

 • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

 

Technik mechanik (symbol zawodu 311504)

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (pod koniec klasy trzeciej)
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (na przełomie semestru I i II klasy czwartej)

Zasadnicza szkoła zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych (pod koniec klasy trzeciej)

Mechanik motocyklowy (symbol zawodu 723107)

 • M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (pod koniec klasy trzeciej)

Monter mechatronik (symbol zawodu 742114)

 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(na przełomie semestru I i II klasy trzeciej)
 • E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (pod koniec klasy trzeciej)

 

Materiały do egzaminów 

 Technik pojazdów samochodowych

 

Technik mechatronik

 

Technik mechanik lotniczy

 

Technik mechanik

 

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

 

ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych

создать сайт