Technik lotniskowych służb operacyjnych

Nauka w technikum na tym kierunku trwa 4 lata. Absolwenci kierunku: technik lotniskowych służb operacyjnych będą mieli najlepsze przygotowanie do wykonywania zadań kontrolera ruchu lotniczego na lotniskach cywilnych i wojskowych.

Ponadto, zostaną przygotowani do zdobycia kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej. W szczególności chodzi o służby operacyjne, w tym koordynatora ruchu lotniczego naziemnego czyli „follow me” i dyżurnego operacyjnego portu lotniczego, służbę utrzymania lotniska oraz obsługę statków powietrznych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska; zapewnia ciągłość informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur; pełni nadzór nad bezpieczeństwem mienia portu lotniczego; koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska; propaguje kulturę bezpieczeństwa na lotnisku. Szkoła zapewnia praktykę na lotniskach obsługi pasażerskiej w kraju i za granicą na lotniskach obsługiwanych przez niemieckie linie lotnicze Lufthansa.

• utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań operacyjnych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności z wykorzystaniem środków łączności, specjalistycznych urządzeń i wyposażenia technicznego;
• zapewnienie ciągłości informacji powietrznej służby informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych;
• pozyskiwanie i analizowanie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań proceduralnych i meteorologicznych stanowiących o prawidłowym i płynnym przepływie ruchu lotniczego;
• dostarczanie informacji i udzielanie wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych (np. zderzenia z ptakami, śnieżyce itp.);
• informowanie użytkowników lotniska o zmianie warunków operacyjnych na lotnisku mających wpływ na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych;

• przyjmowanie informacji o planowanej operacji lotniczej, przekazywanie biuletynów na stanowiska planowania lotów;
• prowadzenie ewidencji planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych;
• prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania i utrzymaniem gotowości eksploatacyjnej lotniska oraz obsługi samolotów, pilotów i pasażerów;
• kontrolowanie przestrzegania przez użytkowników lotniska wymagań określonych w dokumentacji operacyjnej;
• wspomaganie obsługi samolotów, pilotów i pasażerów adekwatnie do posiadanych uprawnień;
• nadzorowanie i koordynacja obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska;
• nadzorowanie bezpieczeństwa mienia portu lotniczego;
• informowanie przełożonych o naruszeniu przepisów ruchu lotniczego;
• powiadamianie organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą o statkach powietrznych potrzebujących pomocy;
• upoważnianie załogi statku powietrznego do postępowania
zgodnie z warunkami określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego;
• współpraca z cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego w sprawach dotyczących warunków lotu statków powietrznych;
• śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.
• pełnienie funkcji koordynatora ruchu lotniczego, dyżurnego zarządzania operacyjnego portem lotniczym po odpowiednim doświadczeniu i uzyskaniu wymaganych kwalifikacji i certyfikatów.

создать сайт