Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

ulogo

BFP.042.23.2.2013.D                                                                                 Krosno, 15 stycznia 2013 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat
infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn.
„Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”
w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym 

 

Podstawa prawna i przedmiot najmu

 • Przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 • Przedmiotem najmu są pomieszczenia wraz z wyposażeniem, stanowiące infrastrukturę wytworzoną w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”.

 

Lokalizacja, przeznaczenie i opis infrastruktury

 • Pomieszczenia wraz z wyposażeniem przeznaczone do oddania w najem znajdują się w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie zlokalizowanego przy ulicy Tysiąclecia 5 w Krośnie. 
 • Budynek położony jest na działce nr ewid. 5/5, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, właściciel - Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, trwały zarządca - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno, księga wieczysta numer – KS1K/00015535/0.
 • Infrastruktura przeznaczona jest na prowadzenie działalności w zakresie usług szkoleniowych polegających na organizowaniu odpłatnych i/lub nieodpłatnych (np. finansowanych ze środków pomocowych) szkoleń praktycznych, kursów z zakresu nowoczesnych technologii (kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych) oraz innych usług wynikających z kierunków kształcenia obejmujących branżę motoryzacyjną, lotniczą, mechaniczną, mechatroniczną oraz technologię informacyjną, zwanej dalej działalnością szkoleniową.
 • Działalność szkoleniowa może być prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00.

 

Wykaz pomieszczeń będących przedmiotem najmu.
1. Sala audiowizualna na 250 osób /A1, pow. 202,55 m2/
2. Laboratorium obróbki cieplno – chemicznej /A3, pow. 66,72 m2/
3. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych /A8, pow.117,32 m2/
4. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych /A9, pow. 83,39 m2/
5. Laboratorium obrabiarek CNC /A12, pow. 138,55 m2/
6. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych /A13, pow. 41,57 m2/
7. Laboratorium programowania obrabiarek CNC /A16, pow. 67,00 m2/
8. Laboratorium obróbki skrawaniem /B9, pow. 67,69 m2/
9. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów /B12, pow. 93,64 m2/
10. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki /C1, pow. 71,65 m2/
11. Pracownia informatyczna /C2, pow. 56,43 m2/
12. Laboratorium metrologii /C3, pow. 53,69 m2/
13. Laboratorium mechatroniki cz. I /C7, pow. 50,19 m2/
14. Laboratorium mechatroniki cz. II /C9, pow. 48,72 m2/
15. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń /C10, pow. 138,77 m2/
16. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki /C11, pow. 53,69 m2/
17. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń cz. I /C12, pow. 67,98 m2/
18. Laboratorium CAD/CAM /C13, pow. 53,67 m2/
19. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń cz. II /C14, pow. 68,19 m2/
20. Laboratorium spawalnictwa /C17, pow. 66,57 m2/
Łączna powierzchnia pomieszczeń będących przedmiotem najmu 1 607,98 m2.

Szczegółowy opis urządzeń i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku nr 5.

W ramach umowy najmu udostępnione zostaną również pomieszczenia przynależne do pomieszczeń będących przedmiotem najmu (komunikacja, pomieszczenia sanitarne).

Wykaz pomieszczeń przynależnych udostępnionych w ramach umowy najmu.
1. Hall wejściowy /pow. 34,36 m2/
2. Korytarz /pow. 70,47 m2/
3. WC – kobiety /pow. 18,35 m2/
4. WC – mężczyźni /pow. 18,35 m2/
5. Korytarz /pow. 83,40 m2/
6. Szatnia / pow. 9,27 m2/
7. WC dla niepełnosprawnych /pow. 6,95 m2/
8. WC – męski /pow. 24,08 m2/
9. Korytarz /pow. 155,50 m2/
10. Korytarz /pow. 184,41 m2/
11. WC mężczyzn /pow. 11,60 m2/
12. Hall /pow. 38,59 m2/
13. Hall /pow. 41,63 m2/
Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych 696,96 m2.

Okres najmu infrastruktury
Infrastruktura zostaje oddana w najem na czas określony (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00) przez okres 5 lat.

Cena wywoławcza
Kwota czynszu miesięcznego z tytułu najmu: 6 000 zł (w tym podatek VAT 23%).

 

Sposoby uzyskania dodatkowych informacji na temat infrastruktury

 • Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „Przetarg na najem infrastruktury”. Przy przekazywaniu korespondencji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
 • Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości:
  Urząd Miasta Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój nr 124 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
 • Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem faktycznym infrastruktury:
  Krosno ul. Tysiąclecia 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z sekretariatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, tel. 13 43 215 61.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

 • Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaklejonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Przetarg na najem infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”– nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2013 r. godz. 14:00”.
 • Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2013 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno.
 • Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentowi ofertę złożoną po terminie.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 14:00 w sali nr 024 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5.

Wysokość wadium oraz informacja o formach, terminie i miejscu jego wniesienia
Wadium w wysokości 1 000 zł powinno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku O/Krosno nr 51 8642 1083 2002 8306 2720 0001 do dnia 15 lutego 2013 r. do godziny 13:00. 
W tytule należności należy umieścić zapis: „Wadium za najem infrastruktury”.

Sposób przygotowania oferty
Pisemne oferty złożone w zamkniętych kopertach powinny zawierać:
1) dokładne oznaczenie oferenta z imieniem i nazwiskiem / nazwą, adresem,
2) oferowaną cenę,
3) dowód wpłaty wadium,
4) numer rachunku bankowego, na który należy ewentualnie zwrócić wpłacone wadium,
5) dokumenty rejestracyjne wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania (np. kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do CEIDG),
6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
7) wykaz osób, którymi oferent dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług szkoleniowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
8) wykaz co najmniej dwóch usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
9) koncepcję wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu uwzględniającą wymagania projektu oraz zawierającą różnorodność prowadzonych usług szkoleniowych i wykorzystanie jak największej liczby pomieszczeń w tym samym czasie.
Zaleca się zastosowanie przygotowanego przez Wynajmującego formularza oferty (załącznik nr 1) oraz pozostałych załączników (nr 2,3).

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. W przypadku oferenta, którego siedziba firmy lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5) oferent składa dokumenty równoważne wystawione w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa powyżej oraz inne potrzebne do złożenia pisemnej oferty, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
1) cena najwyższa – kwota czynszu miesięcznego z tytułu najmu – max. 80 punktów,
Kryterium – cena brutto

Oferta z najwyższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 80 punktów.
Punktacja pozostałych ofert obliczana będzie za pomocą wzoru:
Pn = (Cn/Cmax)*60
n – oznaczenie oferty,
Pn – liczba punktów dla danej oferty,
Cmax – najwyższa cena z ofert,
Cn – cena kolejnych ofert

2) udokumentowane dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za każdą osobę przyznany będzie 1 punkt, za 10 lub więcej osób – max. 10 pkt.

Poprzez pojęcie "udokumentowane dysponowanie ….” Wynajmujący rozumie złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie (lub możliwość dysponowania) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczenie takie można złożyć w formie przygotowanego przez Wynajmującego załącznika nr 2 do Warunków przetargu. 
Zgodnie z pkt. 12.4. oraz 14. Warunków przetargu, Wynajmujący zwróci się do oferenta o uzupełnienie oferty o ww. oświadczenie, ale oferta która nie będzie zawierała takiego oświadczenia nie zostanie odrzucona w przedmiotowym postępowaniu, a otrzyma mniej punktów w trakcie oceny (0 pkt w danym kryterium). Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nie jest warunkiem udziału w postępowaniu.

3) udokumentowane doświadczenie – za każde przeprowadzone szkolenie przyznany będzie 1 punkt, za 10 lub więcej szkoleń – max. 10 punktów

Poprzez pojęcie "udokumentowane doświadczenie ….”  Wynajmujący rozumie złożenie wykazu przeprowadzonych usług szkoleniowych wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz taki można złożyć w formie przygotowanego przez Wynajmującego załącznika nr 3 do Warunków przetargu. 
Zgodnie z pkt. 12.4. oraz 14. Warunków przetargu, Wynajmujący zwróci się do oferenta o uzupełnienie oferty o wyżej wymieniony wykaz, ale oferta która nie będzie zawierała takiego wykazu nie zostanie odrzucona w przedmiotowym postępowaniu, a otrzyma mniej punktów w trakcie oceny (0 pkt w danym kryterium). Posiadanie doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych nie jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów,

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z wyższą ceną.

Zastrzeżenie
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie przysługuje prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu z ważnych powodów. Informację o zmianie warunków przetargu bądź odwołaniu przetargu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach przetargu.
Dokumentacja przetargowa (w tym warunki przetargu) do pobrania umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna http://www.bip.umkrosno.pl/ w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”, pozycja „Przetargi”.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb