Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 5 lat
infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn.
„Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie”
w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym

 

 

Infrastruktura, tj. pomieszczenia wraz z wyposażeniem przeznaczone do oddania w najem znajdują się w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie zlokalizowanego przy ulicy Tysiąclecia 5 w Krośnie. Budynek położony jest na działce nr ewid. 5/5, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, właściciel - Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, trwały zarządca - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno, księga wieczysta numer – KS1K/00015535/0.
Infrastruktura przeznaczona jest na prowadzenie działalności w zakresie usług szkoleniowych polegających na organizowaniu odpłatnych i/lub nieodpłatnych (np. finansowanych ze środków pomocowych) szkoleń praktycznych, kursów z zakresu nowoczesnych technologii (kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych) oraz innych usług wynikających z kierunków kształcenia obejmujących branżę motoryzacyjną, lotniczą, mechaniczną, mechatroniczną oraz technologię informacyjną.
Infrastruktura zostaje oddana w najem na czas określony przez okres 5 lat.

Kwota miesięcznego czynszu z tytułu umowy najmu stanowić będzie sumę następujących kwot:
1) miesięcznego czynszu w wysokości stałej (czynsz ryczałtowy) z tytułu najmu infrastruktury, płatnego z góry,
w wysokości ustalonej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu;
2) miesięcznego czynszu w wysokości zmiennej uzależnionej od rzeczywistej ilości godzin zegarowych najmu infrastruktury (czynsz szacunkowy), płatnego z dołu, stanowiącego iloczyn ustalonej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu stawki jednostkowej za godzinę zegarową najmu infrastruktury oraz liczby godzin zegarowych najmu danych pomieszczeń wraz z wyposażeniem stanowiących infrastrukturę będącą przedmiotem najmu.

Cena wywoławcza
1) Wywoławczy czynsz ryczałtowy wynosi 1780,00 zł.
2) Wywoławcza stawka jednostkowa za godzinę najmu infrastruktury/danego pomieszczenia wynosi 36,00 zł.

Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty podane zostały w warunkach przetargu.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaklejonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 024 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5.
Wadium w wysokości 1000 zł powinno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku O/Krosno nr 51 8642 1083 2002 8306 2720 0001 do dnia 14 marca 2014 r. do godziny 13:00.
W tytule należności należy umieścić zapis: „Wadium za najem infrastruktury”.
Dokumentacja przetargowa do pobrania (warunki przetargu, tj. pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami) umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna http://www.bip.umkrosno.pl/ w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”, pozycja „Przetargi”.
Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „Przetarg na najem infrastruktury”.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1  - ogłoszenie o przetargu ( warunki przetargu )

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2  -  wzór umowy najmu

Załącznik nr 3  -  specyfikacja wyposażenia 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb